Huurovereenkomst

Het volgende instrument wordt te huur aangeboden:
Akoestische of klassieke gitaar
Toebehoren: draagtas en elektronisch stemapparaat (cliptuner).

Verkoopprijs: € 249,90 (gitaar + draagtas + cliptuner).

Verhuurder: EigenPlectrum.nl, Bredaseweg 65, 4844CK, Terheijden, 0162-700566, KvK nr.: 72217774, BTW nr.: NL859033624B01

e.e.a. Onder de volgende voorwaarden:

 1. De huur bedraagt €9,95 per maand.
 2. De borgsom bedraagt €50,00.
 3. De duur van de huurovereenkomst is minimaal 1 maand.
 4. De overeenkomst gaat in op het moment dat zo wel de bovengenoemde borgsom als huursom voor de eerste periode is bijgeschreven.
 5. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een (1) maand.
 6. De huurder verleent toestemming aan de verhuurder om bij verlenging van de overeenkomst de huursom per automatisch incasso te incasseren.
 7. Bij stortnering van de incasso dient de huurder zelf binnen 10 dagen na stornering de verschuldigde huur aan de verhuurder te voldoen.
 8. Het instrument inclusief toebehoren blijft tijdens de huur eigendom van de verhuurder.
 9. De overeenkomst is maandelijks opzegbaar. De overeenkomst is schriftelijk te beëindigen (per e-mail of brief) en dient kenbaar te maken aan de  verhuurder.
 10. Het instrument inclusief toebehoren dient voor de vervaldatum van de overeenkomst te worden ingeleverd. Bij niet tijdige inlevering is de huurder €25,00 boete verschuldigd aan de verhuurder. Tevens is de huurder € 1,00 gebruikersvergoeding per dag verschuldigd gerekend vanaf de vervaldatum van de overeenkomst tot en met de dag dat het instrument inclusief toebehoren door de verhuurder retour is ontvangen.
 11. Kosten en risico van het retourneren van het gehuurde zijn voor de huurder.
 12. De huurder heeft het recht het gehuurde instrument te kopen bij beëindiging van de overeenkomst. De reeds betaalde huur geldt als korting op de bovengenoemde verkoopprijs met een maximum van (6) zes maanden.
 13. Bij verlies, diefstal of onherstelbare schade zal de volledige verkoopprijs in rekening worden gebracht.
 14. Schade, anders ontstaan dan door slijtage bij normaal gebruik, is evenals te vervangen onderdelen voor rekening van de huurder.
 15. De verhuurder heeft het recht om het aangaan van een huurovereenkomst zonder opgaaf van reden te weigeren.